Navgraha Chalisa with Lyrics in English

Navgraha Chalisa with Lyrics in English
Navgraha Chalisa with Lyrics in English

Watch, read and listen to the Navgraha Chalisa.
Doha:
Shri ganpati gurupada kamala, prem sahit shirnaya,
Navgraha chalisa kahat sharda hohu sahaya;
Jay jay ravi shashi som buddh, jay guru bhrigu shaniraja,
Jayati rahu aru ketu graha, karahu anugraha aaj.

Shri Surya Stuti:
Prathamahi ravi kaha na navau matha, karahu kripa jan jaani anatha,
Hey aditya divakar bhanu, mein matimanda maha agyanu;
Aba nij jana kaha harahu kalesha, dinkara dwadasha rupa dinesha,
Namami bhaskara surya prabhakar, ark mitra agha mogha shmakar.
Shri Chandra Stuti:
Shashi mayanka rajanipati swami, chandra kalanidhi namo namami,
Rakapati himanshu rakesha, pranavata jana tan harahu kalesha;
Som indu vidhu shanti sudhakara, shit rashmi aushadhi nishakara,
Tumahi shobhita sundar bhala, mahesh sharan sharana jana harahu kalesha.

Shree Mangal Stuti:
Jai jai mangal sukh daata, lauhita bhaumadika vikhyata,
Angarak kuja ruja riahari, daya karahu yahi vinay hamari;
Hey mahisuta chitisuta sukharasi, lohitanga jai jana aghanasii,
Agama amangal aba hara lijai, sakal manorath purna kije.
Shri Buddh Stuti:
Jai shashi nandan buddh maharaja, karahu sakala jan kahan subh kaja,
Dijai buddhi sumati sujana, kathin kasth hari hari kalyan;
Hey tarasuta rohini namdana, chandra suvana dukha dwand nikandan,
Pujahu asa kaha swami, pranatpal prabhu namo namami.
Shri Brihaspati Stuti:
Jayati jayati jai shri guru deva, karahu sada tumhari prabhu seva,
Devacharya dev guru gyani, Indra purohit vidya dani;
vachaspati bagisa udara, jeev brihaspati naam tumhara,
Vidya sindhu angia naam, karahu sakal vidhi puran kam.
Shri Shukra Stuti:
Shukradev tav pad tal jal jata, dasa nirantar dhyana lagata,
Hey ushena bhargav bhragunandan, daitya purohit dushta nikandan;
Bhragukul bhusan dushan hari, harahu nest griha karahu sukhkari,
Tugi dwijvar joshi sirtaja, nar shareer ke tumhi raja.
Shri Shani Stuti:
jai shri shani dev ravinandan, ji krishno sauri jagavandan,
Pingal mand raudra yam naam, vaphra adi konasth lalama;
Vakr drishti pipal tan saja, shana mah kart ranka shan raja,
Lalt swarna pad karat nihala, karahu vijay chaya ke lala.
Shri Rahu Stuti:
Jai jai rahu gagan pravisaiya, tumahi chandra aditya grasaiya,
Ravi shashi aari swarbhanu dhara, shikhi adi bahu naam tumhara;
Saihinkey nishachar raja, ardhakay jag rakhahu laja,
Yadi graha samay pay kahin avahu, sada shanti rahi sukh upajavahu.

Shri Ketu Stuti:

Jai jai ketu kathin dukhari, karahu srijan hetu mangalkari,
Dhwajayuta rund rupa vikarala, ghora raudratan adhaman kala;
Shikhi tarik graha balvana, mahapratap na tej thikana,
Vaha min maha shubhakari, deejai shanti daya ura dhari.

Navgraga Shanti Phal:

teerath raj prayag supasa, bassai ram ke sundar dassa,
Kakra gramhin pura tiwari, duvashram jan kasth utaran setu;
Navgraha shanti likhyo sukh hetu, jan tan kashta utaran setu,
Jo nit path kari chit lavai, sab sukh bhogi param padpavai.
Doha:

Dhanya navgraha dev prabhu, mahima agam apara,
Chitt nav mangal mod graha, jagat janan sukh dwara;
Yeh chalisa navograha vicharit snadardasa,
Padat premayut badat sukh, sarvanda hulasa.

Navgraha Chalisa with Lyrics in English