Mulu Manek Gujarati Movie

Mulu Manek Gujarati Movie
Mulu Manek Gujarati Movie

Cast : Shrikant Soni, Sarla Yevlekar, Meghana Roy, Firoz Irani, Surya Kumar, Suresh Rawal, Chandrakant Pandya, Induben Rajda, Narayan Rajgor, Madhuri Shah, Devyani Thakkar, Sangeeta, Mahesh Bhatt, Makrani, Jayendra Mishra, Rajendra Joshi, Rajesh Vyas, Hashmukh Shah, Shakuntla, A Gani, Arun, Hansa Basankumar, Pappu Khanna, Saroj, Kusum Patel, Hasumati

Guest artist: Sona

Lyrics: Keshav Rathod

Singers: Mahendra Kapoor, Usha Mangeshkar, Harshada Rawal, A R Oza, Ranglala Nayak, Velji Gajjar

Produced by : Shantilal Shah

Director : Manibhai Vyas

Music: Gaurang Vyas

Singer : Mahendra Kapur, Usha Mangeshkar, Harshit Rawal, Velji Gajjar, A. R. Oza, Ranglal Nayak

Mulu Manek Gujarati Movie