Haath Milap Lagna Geet with Lyrics in English

Haath Milap Lagna Geet with Lyrics in English
Haath Milap Lagna Geet with Lyrics in English

Watch and listen the famous Gujarati Marriage Songs with lyrics in English.

Hete kanya no hath jalo var varaja,
Uttam kud ni chey kanya var raja.

Dikri ucheri rudi rite var var raja,
Shikhaman didhi ane puri var raja.

Viyoge kadi nathi vethiyo var raja
Aaje viyog amne sale var raja.

Am ghar nu ratan tamne sopiyu var raja
Ratan na jatan tame karjo var raja.

Dhol damkiya ne var kanya na hath maliya,
Vaja vagiya ne var vahu na hath maliya,
Thadi tamki ne var vahu na hath maliya.

Jem phool ma hoy sungandh,
Tem sarita ben ne heer kumar ni jod mali.

Dhol dhamkya ne var vahu na hath maliya,
Vaja vagiya ne var vahu na hath maliya,
Thadi tamki ne var vahu na hath maliya,
Haiya harakhiya ne var vahu na hath maliya,
Preme nirakhya ne var vahu na hath maliya,
Dhol damakiya ne var vahu na hath maliya.

Haath Milap Lagna Geet with Lyrics in English