Ashapura Rani Kutch Dhaniyani with Lyrics in English

Ashapura Rani Kutch Dhaniyani with Lyrics in English
Ashapura Rani Kutch Dhaniyani with Lyrics in English

Ashapura Rani Kutch Dhaniyani with Lyrics in English

Artist: Hemant Chauhan
Music: Pankaj Bhatt
Label: Studio Shiv
Produced By: Rasik Khakhar

Jai devi kutch desh ri, ane madi aap agam avatar,
Pan karuna aam par kare, a tune vandu var hajar.
Mathe mugtadi, kane vadi, maa macharadi, matwadi,
Tu jaak jamali, daak damali, chudadiyali, chundali,
Tuhi trishulali, vish bhujadi, din dayali, jaag jani,
Ashapura Rani Kutch Dhaniyani, baal kumari brahmani.

Tu roop vadadi, mahavikradi, chacharwadi, chotali,
Bhushan bhalbhati, dham dham dhati, eetraati eetadi,
Tati madmati, dhan dhan dhati, chede chhati vaghani,
Ashapura Rani Kutch Dhaniyani, baal kumari brahmani.

Mahisa ankhe tam chautish chotam danav dotam denari,
Liladhar lotam, maha man motam, hari ayotam birdali,
Darun dukh metam, Bhagta bhetam, Aave vela vaswani,
Ashapura Rani Kutch Dhaniyani, baal kumari brahmani.

Tam vaad vadanti, saad dadanti, raas ramanti raasrani,
Tu pavan rupani, aagan kahani, ved vakhani, guniyani,
Medam tham thata, vaikunth data, sab jug jata jaskhani,
Ashapura Rani Kutch Dhaniyani, baal kumari brahmani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.